Politikalarımız

ZORLU ENERJİ GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI


Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz. Dengeli portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlarız.


Tüm faaliyetlerimizi etik kurallarımıza bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak gerçekleştiririz.


Paydaş katılımına önem veririz; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili yerel halkı, sivil toplumu ve tüm ilgili paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlarız. Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra; bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunuruz.

 


En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yaparız.


Yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek süreçlerimizi iyileştirir ve projeler geliştiririz.


Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe, doğal gaza ve destek hizmetlerine ulaşmasını sağlarız. Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunarız.

 


ZORLU ENERJİ GRUBU ÇEVRE POLİTİKASI


Zorlu Enerji Grubu çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 


Bu doğrultuda Zorlu Enerji Grubu’nun tüm faaliyetlerinde;


Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojiler seçilmektedir.


Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımı sağlanmaktadır.


Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirilmektedir.


Atıklar (katı, sıvı, gaz) kontrol altında tutulmakta ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye edilmektedir.


Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulmaktadır.


Çalışanlar ve taşeronlar çevre bilincinin artırılması için eğitilmektedir.


Yeni yatırımlarda çevre etki analizleri gerçekleştirilmekte ve bu etkileri en aza indirecek teknolojiler kullanılarak ve çevre yönetim planları hazırlanarak uygulanmaktadır.


Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonları şeffaf bir biçimde raporlanmakta, izlenmekte ve yönetilmektedir.


• Sürdürülebilirlik performansı küresel raporlama girişimi olan GRI (Global Reporting Initative) metodolojilerine göre paydaşlarla iki yılda bir şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır.


• Ana ortağı olan Zorlu Holding AŞ seviyesinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafı olan Zorlu Enerji Grubu bu alandaki performansını her yıl düzenli olarak paydaşlarıyla şeffaf olarak paylaşmaktadır.


• Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’deki enerji şirketleri içerisinde kalite belgesini alan ilk şirkettir. Şirket TS/EN ISO 9001-2000, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 14064-1 Sertifikalarıyla Entegre Yönetim Sistemi’ne sahiptir.

 


ZORLU ENERJİ GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI POLİTİKASI


Çalışanların sağlığı ve emniyeti, Zorlu Enerji Grubunun faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiği temel olgulardandır. Zorlu Enerji Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiği tüm yerlerde, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

 


Grup,


Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alır,


Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarını, taşeronları, müşterileri ve müteahhitleri sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirir, eğitimle destekler, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapar,


Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar verir, bunlardan ders çıkarılmasını sağlar,


Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirir,


İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uyar,


İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler ve geliştirir,


Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz önünde bulundurur,


TS/EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Belgesi’ne sahiptir.


Zorlu Enerji Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm çalışma bölgelerinde görevli yöneticiler, bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Zorlu Enerji Grubu, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağın çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta ve iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çaba göstermektedir. İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken Grup şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.


Zorlu Enerji Grubu


• Çalışanların haklarını ve güvenliklerini korur,


• Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda Grup içinde kariyer imkanları sunar,


• İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya özen gösterir ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre eder,


• Tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunar,


• Çalışanları karar alma mekanizmalarına dahil eder,


• Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir,


• Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eğitim imkanları sağlar,


• Çalışanların iş ve özel hayat dengesine özen gösterir,


• Zorlu Enerji Grubu, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Grup içinde enerji sektörünün uzmanlarını yetiştirmek için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.

 

 

 

ISO 9001 KALİTE POLİTİKASI

 

Zorlu Enerji Grubu şirketleri, kalite yönetim sistemini ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda kurmuş, tüm süreçlerini tanımlamış, riskleri belirlemek ve yönetmek adına gerekli önlemleri almıştır. Zorlu Enerji Grubu kalite yönetim sistemini risk temelli bir yaklaşımla sürekli iyileştirmeyi amaçlayarak yürütmektedir.

 

Zorlu Enerji Grubu olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumlu kurumsal bir dünya vatandaşı olarak;

 

• Şirketlerimizin kuruluş amacı ile gösterecekleri faaliyetlerine uygun stratejiler geliştirmek,

 

 • • Enerji sektöründe işletme ve bakım hizmetlerine öncülük eden bir şirket olmak,
 •  
 • •Grup şirketlerini bilişim teknolojilerine entegre etmek,
 •  
 • •Türkiye’nin ana enerji üreticilerinden birisi olmak,
 •  
 • •Enerji teknolojileri ile ilgili işletme ve bakım faaliyetleri konusunda yeni uygulamalar geliştirmek,
 •  
 • •Tüm süreçlerini ve faaliyetlerini müşteri gereksinimleri ve ilgili tarafların isteklerini karşılayacak şekilde yönetmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 •  
 • •Yeniliklere açık olmak,
 •  
 • •İş bazında kendi kendini yöneten takımlarla yapılanmak,
 •  
 • •Çalışanlara iyi bir çalışma ortamı sunarak öğrenmelerini ve gelişmelerini desteklemek,
 •  
 • •Şirketin sahip olduğu mali kaynakları etkin şekilde kullanmak,
 •  
 • •Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ekonomik katma değer sağlamak,
 •  
 • •Değer zincirinin bütünününde iş ve ürün/hizmet performansını sürekli geliştirerek iyileştirmek,
 •  
 • •Çevreyi ve doğayı koruyarak, her koşulda iş emniyetini birinci öncelikli değerlendirerek çalışanların ve işletmenin emniyetini sağlamak,
 •  
 • •Faaliyetlerinde çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek, etki azaltım tedbirlerini bir yönetim planı dahilinde gerçekleştirmek,
 •  
 • •Faaliyet gösterdiği bölgelerin bir parçası olarak sosyal uyumu sağlamak ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına değer katmak,
 •  
 • •Tedarikçileri işleyişiin bir parçası olarak görüp hedef ve politikalar doğrultusunda gelişmelerine katkı sağlamak,
 •  
 • •Müşteri ve ilgili tarafların talepleri doğrultusunda yasal mevzuat ve uygulanabilir şartları karşılamak,