SIKÇA SORULAN SORULAR

Zorlu Enerji’nin ortaklık yapısı nedir? 

Ortaklık Yapısı

Nominal Hisse Tutarı

(Bin TL)

Sermayedeki Payı

(%)

Zorlu Holding 914.665 45,7
Korteks 350.949 17,5
Diğer ve Zorlu Grubu Şirketleri 94.763 4,8
Halka Açık 639.623 32,0
Toplam 2.000.000 100

Zorlu Enerji ne zaman halka arz olmuştur ve hisseleri hangi borsalarda işlem görmektedir?
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin hisse senetleri 2000 yılında halka arz olmuştur ve ZOREN sembolü altında Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 

Zorlu Enerji’nin halka açıklık oranı ne kadardır?
Zorlu Enerji'in %32’lik bölümü halka açık durumdadır. 

Zorlu Enerji’nin ödenmiş sermayesi ne kadardır?
Zorlu Enerji'nin ödenmiş sermayesi 2.000.000.000 TL'dir.

Zorlu Enerji’nin Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır?
Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’nda ikisi bağımsız olmak üzere toplam dokuz üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, Zeki Zorlu (Başkan), Ali Akın Tarı (Başkan Yardımcısı), Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu, Bekir Cem Köksal, Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Burak Okay’dan oluşmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları ne zaman yapılır?
Zorlu Enerji'nin Genel Kurul Toplantıları son yedi yıldır yılın ikinci çeyreğinde yapılmaktadır. Toplantıların yer, tarih ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi, web sitemiz ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve bir veya iki ulusal gazetede yayınlanan ilanlar aracılığıyla açıklanır.

Zorlu Enerji’nin mali yılı hangi dönemi kapsar?
Zorlu Enerji’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Zorlu Enerji’nin temettü politikası nedir? 
Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Zorlu Enerji 2017 yılında temettü dağıttı mı? 
2016 yılı hesap döneminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 4.503 bin TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 57.667 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Zorlu Enerji’nin kaç grup hissesi vardır? Şirketin imtiyazlı hissesi bulunmakta mıdır?
Zorlu Enerji’nin sermayesi A ve B grubu hisselerden oluşmaktadır. Her payın bir oy hakkı vardır. A Grubu pay sahiplerinin “Yönetim Kurulu’na aday gösterme” imtiyazı bulunmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporlarına nasıl ulaşabilirim?
Faaliyet raporları için tıklayınız.

Mali tablolarına nereden ulaşabilirim?
Mali tablolar için tıklayınız.

Şirket ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim?
Ana sözleşmemize web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

Şirketinizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikası var mıdır?
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikamıza web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

Kamuoyuna yapmış olduğunuz duyurularınıza nasıl ulaşabilirim?
Duyurularımız ve özel durum açıklamalarımıza web sitemizin menüsündeki "KAP Açıklamaları" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Zorlu Enerji hissedarları sorular için kimi arayabilirler? 
Yatırımcılarımız Hisse senetleri ile ilgili soruları için Yatırımcı İlişkileri'ne, e-mail yoluyla yatirimci@zoren.com.tr adresinden ulaşabilirler.