Sürdürülebilirlik Stratejimiz & Yönetişim Yapımız

Sürdürülebilirlik ve ÇSY Stratejimiz

Önceliklendirme analizini takip eden süreçte, ÇSY dönüşümü doğrultusunda ortaya çıkan stratejinin değer alanları belirlenmiştir. Stratejik yönelim ortaya koyulduktan sonra Zorlu Enerji’nin etki, değer ve hedef alanlar tanımlanmıştır. Bunlar da sürdürülebilir bir organizasyon ve güçlü ÇSY yönetimi gerçekleştiren bir kuruluş tanımlanmasını sağlamıştır. Değerler ve stratejik yönelim Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik ve ÇSY çalışmalarının geri kalanında iletişim tonunu belirlenirken temel oluşturmuştur.

Stratejik Çerçeve 

Belirlenen öncelikli konular bütüncül olarak değerlendirilmiş ve Zorlu Enerji’nin uzun vadeli değer yaratma yolculuğunda odaklanacağı değer alanları belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri
  • Etki Odaklı Büyüme
  • İnsan ve kültür

Üst başlıklarında alanlar ortaya çıkarılmıştır.

Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri ile canlı yaşamının var olmasını sağlayan katman olan biyosferin, kendi döngüsel işleyişini devam ettirebilmesi için yapılması gerekenler ele alınmaktadır. İklim krizi ile mücadele, biyoçeşitliliğin geliştirilmesi gibi doğrudan gezegensel konuların yanında, iş modeline de katkısı olan yeşil ve güvenilir enerji tedariki konusu bu başlık altında değerlendirilmektedir.

Etki Odaklı Büyüme altında, özellikle dijital, bağlantılı alt yapılar, e-hareketlilik, akıllı şehirleşme gibi yeni nesil iş modellerinin içinde olduğu ve olumlu etki yaratmayı amaçlayan büyüme yolları ele alınmaktadır. Böylece biyosfer koruyuculuğu altında mevcut işleri yenileyicilik çerçevesinden dönüştürmeye çalışırken, bu alan altında doğrudan yenileyici/onarıcı iş modeli tasarımları değerlendirilmektedir.

İnsan ve Kültür başlığı ile mevcut işlerin yenileyici biçimde dönüşümünü ve yenileyici/onarıcı iş modellerinin tasarlanmasını sağlamak için gerekli ana kaynak olan yeteneklerin yönetimi ve sağlıklı çalışanlar ele alınırken, toplumsal fayda üretme bağlamında da yerel sosyo-ekonomik kalkınma ve operasyonlarımızın olduğu bölgelerdeki paydaşlarla etkileşim yollarımız değerlendirilmektedir.

 Türkiye’nin yenileyici ve onarıcı büyümesinde öncü

Türkiye’nin yenileyici ve onarıcı büyümesinin kolaylaştırıcısı

Bozulan ekolojik sistemlerin yenilenmeye ve iyileştirilmeye ihtiyacı var. Ürettiğimiz ekonomik ve sosyal sistemler çağın gerekliliklerinin gerisinde kaldı. Sürdürülebilir olmanın ötesinde dengesini bozduğumuz sistemlere pozitif katkı sağlayarak yeni bir büyüme modeline geçmek kaçınılmaz oldu.

Tüm bu gerçeklerin ve karmaşık zorlukların karşısında içinde bulunduğumuz sektör ve iş modelleri, geleceğin gerçekliğine en uygun çözümleri üretme iddiasında. Biz de Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı amaçlıyoruz. Bunun için geliştirdiğimiz stratejimiz ile onarıcı iş modeli ve değer zinciri önerisi sunarak, sadece kendi operasyonlarımızın değil, ülkemizin karbonsuzlaşması ve biyoçeşitliliğinin geliştirilmesi yolunda katkı veriyoruz. Etki odaklı büyümeyi esas alan yaklaşımımız ile ülkemizdeki yenilikçilik ekosistemine katkı vererek geleceğin iş modellerini geliştiriyoruz. Böylece ana iş modelimizin ötesinde yenilikçi ve yenileyici değer önerileri üretiyoruz. İnsan ve kültür gelişimi alanında yaptığımız çalışmalar ile hem yerel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de çalışanlarımızın sosyal refahını yükseltiyoruz. Şeffaf ve etik iş yapma anlayışımız ve bütünleşmiş bakış açımız, bizi günümüzün ve geleceğin risklerinden uzaklaştırırken yeni fırsatlar ile pozitif etki yaratmamızı kolaylaştırıyor.

Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri – Çevresel Yenileyicilik

İnsanlığın ve tüm canlılığın varlığını borçlu olduğu biyosferin yenilenmesi ve onarılmasına katkı vermek birinci önceliğimiz. Zorlu Enerji olarak, uzun zamandır yalnızca yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak atmosferdeki sera gazı salımlarının azalmasına katkı sağlıyoruz. Ana işimiz olan güç üretimini fosil kaynaklardan ayrıştırarak temiz ve güvenilir enerji tedariki sağlıyoruz. Böylece mevcut işimizin yenileyici biçimde dönüşümünü sağlıyoruz.

2030 yılına kadar tüm güç üretimimizin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini taahhüt ediyoruz. Elektrik üreten ve tüketici ile buluşturan bir şirket olarak sadece kendi operasyonlarımızı değil, müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Avrupa’nın ve diğer büyük ekonomilerin öncülüğünde karbonsuzlaşan piyasalara uzak kalmamak ve ülkemizin rekabetçi gücüne katkıda bulunmak için Zorlu Grup şirketlerinden başlayarak tüm sektörlerin karbonsuz büyümesine katkıda bulunuyoruz. Bununla da yetinmeyip, 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif değer yaratmaya devam ediyoruz.

İklim krizi kadar önemli bir diğer mesele olan biyoçeşitliliğin kaybolmasını önlemeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Operasyonlarımızın ve tesislerimizin bulunduğu bölgelerde biyoçeşitliliğin korunması için yatırımlar yapıyor, projeler yürütüyoruz. 2030 yılına kadar biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için 10 milyon liralık yatırım yapmayı ve uluslararası çerçeveler ile tam uyumlu olmayı amaçlıyoruz. Böylece sadece faaliyetlerimizden kaynaklı olası olumsuz etkileri önlemekle kalmıyor, ülkemizdeki türlerin korunması ve canlı çeşitliliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atıyoruz.

Etki Odaklı Büyüme – Finansal Yenileyicilik        

Mevcut krizler ve gerçekler tüm ülkeleri, sektörleri ve şirketleri farklı arayışlara ve çözümlere yöneltmiş durumda. Krizleri ortaya çıkaran nedenleri, aynı bakış açısı ile ortadan kaldırma imkânımız yok. Yeni iş modellerimiz ve yenilikçiliğimizin gücü ile yatırım yaptığımız alanlara sürdürülebilirlik lensinden bakabiliyoruz. Böylece çevresel ve sosyal fayda yaratma amacımıza kârlı iş modelleri ile ulaşıyor, geleceğin işlerini tasarlıyoruz. Dijitalleşme ve e-mobilite alanında yaptığımız yatırımlar katlanarak büyüyor. 2030 yılına kadar yenileyici ve etki odaklı işlerimizin ciromuza katkısını %20’ye çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece hem ülkemizde ve bölgemizde temiz ve güvenilir enerjiye erişimi daha kolay hale getiriyor hem de elektrikli hareketlilik altyapısının geliştirilmesinde öncü olmayı hedefliyoruz.

Finansmana erişim her geçen gün daha maliyetli hale gelirken, portföyümüzün yarattığı avantaj ve yenilikçi iş modellerine yaptığımız yatırımlarla sürdürülebilir finansman araçlarına erişimimizi artırıyoruz. Küresel gelişmelerle birlikte farklılaşan yatırımcı bakış açısına doğru yanıt vererek sürdürülebilirlik temelli kaynakların ülkemizde değerlendirilmesinde rol oynuyoruz. 2030 yılına kadar Türkiye'de kullanılan tüm yeni proje finansman ihtiyacını sürdürülebilir araçlardan sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece ülkemizde bu kaynakların kullanım oranını artırmakla kalmayıp çok farklı kriterleri karşılamayı gerektiren bu kaynaklara erişim sağlayarak, fayda üreten iş modellerimizin de geçerliliğini kanıtlamış olacağız. 

İnsan ve Kültür – Toplumsal ve Organizasyonel Yenileyicilik

İnsanlar ve topluluklar sürdürülebilir toplumun ana bileşenleri. Dünyanın sürdürülebilirliği için toplumların dolayısı ile insanlığın sürdürülebilirliği şart. Küresel salgın döneminde de bir kere daha gördük ki sağlıklı sistemler kuramazsak her zaman kırılgan kalmaya devam edeceğiz. İnsan ve Kültür başlığı altında, çalışanlarımızdan yerel topluluklara, etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlarımıza doğru şekilde dokunmayı amaçlıyoruz. Ekosistemin onarılmasına katkıda bulunmak için yenilikçi iş modelleri geliştirmek ancak sürdürülebilir toplumlarla mümkün. Öte yandan toplumun yapı taşı bireylerin taleplerini karşılayacak organizasyonel yapıları kurmak geçmiş organizasyonel modellerle mümkün değil. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimi ve işin geleceği için yatırımlar yapıyoruz.

Kapsayıcı ve çeşitliliğin saygı gördüğü bir ortamda çalışanlarımızın refahını gözeten adımlar atıyoruz. Kadın yönetici oranımızı %40’a çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla yenileyici fayda yaratma temelli stratejimizi hayata geçirebilmek için sağlıklı insanlardan oluşan sağlıklı bir organizasyon yapısı kurmayı amaçlıyoruz.   

Sadece çalışanlarımız değil, etkileşimde olduğumuz tüm toplulukların sağlıklı olması bizim için önemli. Bu yüzden operasyonlarımızın olduğu bölgelerde yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesini kolaylaştırma adına toplumsal yatırımlar hayata geçiriyor, komşuluk ilişkisi içinde olduğumuz yerel toplulukları karar verme süreçlerimizin parçası haline getiriyoruz.

---

Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirliğin ötesinde ülkemizin yenileyici büyümesine ve gelecekteki rekabetçiliğine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Yeşil ve güvenilir enerji tedariki ile yalnızca temiz üretim gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda yeşil büyüme yolunda istihdam yaratarak ülkemizin ilerlemesine katkı veriyoruz. Geleceğe uygun iş modellerimize yenilikçi araçlar ekliyor, geleceğin dünyasının hareketlilik altyapısının oluşmasına yardımcı oluyoruz. Tüm paydaşlarımız ve ekosistemimiz içerisinde güven duyulan bir iş ortağı ve tedarikçi olarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.    

Hedefler

Değer alanları altında yer alan öncelikli konular için, performansın takibi ve uzun vadeli değer yaratılabilmesi için hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin nasıl takip edileceğine dair olası göstergeler ve yine hedeflerin Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Stratejisi ile bağlantısı ortaya koyulmuştur.

Özellikle orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşma yolunda yıllık olarak hedefler belirlenmeli ve skorkartlar aracılığıyla yıllık performanslar ortaya koyulmalıdır. Böylece yıllık hedeflere ulaşma yolunda atılması gereken adımlar, sorumlu birimler/kişiler tanımlanarak yıllık eylem planları geliştirilebilecektir.

Yönetişim Yapısı

Zorlu Enerji’nin değer alanları ve stratejik çerçevesi ortaya çıkarıldıktan, ÇSY (ESG) Stratejisi ve stratejik eylemlerin tanımlanmasından sonra ÇSY (ESG) stratejisinin sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için en iyi yönetişim modeli tanımlanmıştır. Bu süreç, yönetim ve liderlik için mevcut en iyi seçenekleri belirlemek için Zorlu Enerji proje ekibinin de katılımıyla yürütülmüştür.

Modele göre belirlenen yaklaşımda, her değer alanı altında bir çalışma grubu kurulması ve ilgili öncelikli alanlar altında yer alan hedeflere ulaşma yolunda eylemlerin hayata geçirilmesinden sorumlu olması önerilmektedir. Aynı zamanda bu değer alanlarında uzun vadeli değer yaratabilmek için gereken temel yönetişim yapısı, risk yönetimi ve şeffaflık gibi konular da Yönetişim Çalışma Gurubu altında ele alınacaktır.

İSG-Ç Müdürlüğünün koordinatörlüğünde çalışan Sürdürülebilirlik Kurulu, çeyreklik frekansta toplanarak mevcut çalışmaların değerlendirilmesi, hedeflere giden yolda performansın takip edilmesi, performans açısından geride kalınan konularda düzenleyici eylemlerin belirlenmesi gibi işlerden sorumludur. Çalışma Grupları da Sürdürülebilirlik Kuruluna kendi sorumlulukları çerçevesinde içerik ve destek sağlar.

Sürdürülebilirlik Kurulu, halihazırda var olan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin gündemine ilgili konuları getirir ve Yönetim Kuruluna raporlanmasını sağlar.

Sürdürülebilirlik Kurulu Mart 21 tarihinde toplanmış olup belirlenen aksiyonlar üzerinde çalışmalar ilgili gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Grupları

Halihazırda tasarlanmış eylemlerin hayata geçmesi için adımların belirlenmesi, bütçe ve fizibilite çalışmalarının yapılması ve gerekli onayların alınması çalışma grupları sorumluluğundadır. Stratejik Çerçeve içerisinde yer alan değer alanlarına ek olarak, Stratejik Temeller altındaki entegre risk yönetimi, kurumsal yönetim, etik ve şeffaf iş yapma konularını çalışacak dördüncü bir çalışma grubu sisteme dâhil edilecektir (Şekil 7).

Her çalışma grubu kendi işleyişini belirlemekle sorumlu olmanın yanı sıra, her çeyrekte yapılması planlanan Sürdürülebilirlik Kurulu toplantılarına etkin bir raporlama yapabilmek için toplanma sıklığını ve görev tanımlarını belirlemelidir. ÇSY (ESG) stratejisi geliştirme sürecinde Vigeo Eiris değerlendirmesi ve Mevcut Durum Analizi çalışmalarının çıktıları ile belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesinin yanında, belirlenmiş stratejik hedeflere ulaşmak için eylemlerin tasarlanması ve hayata geçirilmesinden de yine çalışma grupları sorumlu olacaktır. Bu raporun ekleri arasında yer alan tablolarda her çalışma grubunun takip edebileceği Eylem Çerçevesi tanımlanmıştır. Bu çerçevede tanımlanacak eylemler hedeflere ulaşmada kolaylık sağlayacaktır. Çalışma grupları bu çerçevelere yeni maddeler ekleyerek stratejik yönü tayin edecektir.   

Yönetim Kurulu’nun Yapısı

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyeleri her yıl Genel Kurul toplantı sırasında seçilmektedir. Yönetim Kurulu bağımsız üyelik ve cinsiyet açılarından çeşitlilik göstermektedir. Yönetim Kurulu’nun çeşitlilik gelişimi aşağıdaki grafiklerde görülmektedir:

 

Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik geçmişleri ise farklılık göstermektedir. 2020 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu’nun 2 üyesi 1993 yılından beri üyeliklerini devam ettirmektedir. 5 üye kurulda 5 seneden az bir süredir bulunurken 2 üyenin ise Yönetim Kurulu geçmişi 10-20 sene arasındadır.

Yönetim Kurulu toplantıları yıllata göre farklılık gösterirken, toplantılarda ulaşılan katılım oranları da değişmektedir.

Zorlu Enerji’de Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin üyelik yapıları aşağıdaki gibidir:

  • Kurumsal Yönetim Komitesi
Görev Nitelik
Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Müdürü
  • Riskin Erken Saptanması Komitesi
Görev Nitelik
Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
  • Denetim Komitesi
Görev Nitelik
Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Zorlu Enerji İç Denetim Ekibi, beceri ve yetkinlikleri bakımından gelişim halindedir. Ekibin, kişi sayısı bazında değişimi ise aşağıdaki grafikte görülmektedir: Zorlu Enerji’de iç denetim, İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla yürütülmektedir. Bu toplantılarda planlanan ve gerçekleşen denetim ve danışmanlık faaliyetleri değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular ile ilgili atılması gereken adımlar belirlenmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Stratejisini gerçekleştirmek için tasarladığı değer alanlarına karşılık gelen politika çalışmalarını, ilgili çalışma grubu şampiyonları tarafından gözden geçirir.

 

#

Değer Alanı

Şampiyon 

1

Onarıcı Operasyonlar & Değer Zinciri

Direktör, Sürdürülebilirlik & İSG-Ç

2

İnsan & Kültür

Direktör, İnsan Kaynakları

3

Etki Odaklı Büyüme

Genel Müdür, Ticaret

4

Stratejik Temeller

Genel Müdür, Mali İşler

 

2022 Yılı Yönetim Kurulu ve Komite Toplantılarının Bireysel Toplantı Katılımı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Toplantıları

Denetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Risklerin Erken Saptanması Komitesi

Ahmet Zorlu

11/11

 

 

 

Olgun Zorlu

11/11

 

 

6/6

Selen Zorlu

10/11

 

5/5

 

Cem Köksal

11/11

 

 

 

Cem Mengi

11/11

6/6

 

6/6

Bekir Ağırdır

10/11

6/6

5/5

 

Ayşegül İldeniz

11/11

 

 

 

Mehmet Emre Zorlu

0/11

 

 

 

Zeki Zorlu

0/11