Çevre Koruma Çalışmalarımız

Tüm faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı, sürdürülebilir büyüme hedefi ile enerjinin verimli kullanılması, emisyonların kontrol altına alınması, doğa ve kültür varlıklarıyla toplumsal değerlerin korunması için, çevre politikamız ve ilkelerimiz çerçevesinde yönetmekteyiz.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nden oluşan entegre yönetim sistemleri kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu sistemler gereği iç ve dış denetim süreçleri uygulanmakta, çalışan eğitimleri yıllık planlarda gerçekleştirilmektedir.

Yatırım kararı alınan alanlarda Sürdürülebilirlik Politikamız gereği çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri ışığında çevresel ve sosyal yönetim planı hazırlayarak faaliyetlerimizi, yatırım öncesi, yatırım dönemi ve işletme süresinin tamamını kapsayacak biçimde ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde çevresel ve sosyal etkilerimizi minimize edecek biçimde yönetmekteyiz.

Zorlu Enerji çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini ve çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir Çevre Yönetim Sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu doğrultuda Zorlu Enerji‘nin tüm faaliyetlerinde;

 • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojiler seçilmektedir.
 • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımı sağlanmaktadır.
 • Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirilmektedir.
 • Atıklar (katı, sıvı, gaz) kontrol altında tutulmakta ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye edilmektedir.
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulmaktadır.
 • Çalışanlar ve taşeronlar çevre bilincinin artırılması için eğitilmektedir.
 • Yeni yatırımlarda çevre etki analizleri gerçekleştirilmekte ve bu etkileri en aza indirecek teknolojiler kullanılarak ve çevre yönetim planları hazırlanarak uygulanmaktadır.
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonları şeffaf bir biçimde raporlanmakta, izlenmekte ve yönetilmektedir.
 • Sürdürülebilirlik performansı küresel raporlama girişimi olan GRI  metodolojilerine göre paydaşlarla iki yılda bir şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır.
 • Zorlu Holding seviyesinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafı olan Zorlu Enerji bu alandaki performansını her yıl düzenli olarak paydaşlarıyla şeffaf olarak paylaşmaktadır.
 • Zorlu Enerji Türkiye’de yerli enerji şirketleri içerisinde ISO 9001 kalite belgesini alan ilk şirkettir.  Şirket TS/EN ISO 9001-2000, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 14064-1 Sertifikalarıyla Entegre Yönetim Sistemi’ne sahiptir.

 

 

Tüm projelerimizde ülkenin enerji verimliliğine katkı sağlamanın bilinciyle ve iklim koruma kapsamında emisyonlarımızı minimize etme yaklaşımıyla aksiyon almaktayız. Teknik ve idari süreçlerimizi, uluslararası standartlara göre akredite ederken gerek yenilenebilir enerji,  gerekse doğal gaz santrallerinde, enerji verimliliği amacına yönelik olarak işletme ve bakım faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nde (RES) Enerji Verimliliği Uygulamaları:

Wind Boost Projesi

2013 Yılında 31 adet türbinde uygulanan Wind Boost Projesi 2015 yılı içinde 54 türbine çıkarılmıştır. Türbin başına 2,5 MW olan nominal kapasite 2,75 MW'a çıkarılarak üretimde yıllık ortalama 12.507.653,47 kWh artış elde edilmiştir.

Relokasyon Projesi

Gökçedağ RES’te santral sahası içinde yer alan 12 adet türbinde beklenen verimin sağlanamaması üzerine bu türbinler daha fazla rüzgâr alan ve verimli olan bölgelere taşınmıştır. Türbinlerdeki yer değiştirme projesi sonucu  2015 yılı içinde elektrik üretiminde 53.635.941,67 Kwh artış elde edilmiştir.

WIOM Projesi (Winter Ice Operation)

Santralin rakım yüksekliği nedeni ile kış aylarında türbin kanatlarında buzlanma yaşanmakta ve ağır buz yükü nedeniyle de üretim kayıpları oluşmaktaydı. 2013 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayan WIOM Projesi kapsamında  türbinde yapılan yazılım iyileştirmesi neticesinde buzlanma sebebi ile oluşan kayıplar % 45 düzeyinde azaltılmıştır.

TPO (Turbine Pitch Optimization) Projesi

Türbin Rotor Blade Pitch yazılımı üzerinde gerekli iyileştirme yapılarak elektrik üretiminde yıllık %1 oranında artış hedeflenmektedir. Projede gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, projenin 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır.

Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’nde (JES) Enerji Verimliliği

Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’nde jeotermal akışkanın re-enjeksiyon işleminde kullanılan, toplam gücü 4,2 MW olan enjeksiyon pompalarından, kademe soğutma işlemlerinde kullandığımız 6 adet pompa grubuna sürücüler takılarak toplam 90 kW olan saatlik tüketim miktarı 38 kW değerine düşürülmüş ve %60'a yakın tasarruf elde edilmiştir.

Gaz Türbini Evaporatif Sistemi

Bursa ve Yalova Doğal Gaz Santrallerimizde evaporatif petekler ile giren hava ile gaz türbinlerinin içinin ideal şartlarda soğutulması sağlanarak türbinlerin yanma veriminin arttırılması ve aynı yakıt ile daha fazla enerji üretilmesi sağlanmaktadır. Bu sistemde esas olan, giriş havasının soğutularak, çıkış gücünün MW olarak artırılmasıdır.

Zorlu Enerji, gerçekleştirmekte olduğu tüm yatırımlarda yasal ve yönetsel gerekliliklerin ötesinde, projelerin çevreye olan etkilerini analiz edip, olası negatif etkilerini azaltmakta; hatta artı değer yaratmak için çevre yönetim ve yatırım plan ve programları geliştirerek bunları hayata geçirmektedir. Gerçekleştirilen çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde ayrıntılı biyoçeşitlilik araştırmaları, düzenli ornitolojik izleme ve ekosistem değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarla mevcut durum tespiti yapılarak, izleme ve müdahale planları oluşturulmakta ve habitat parçalanmalarına karşı aktif tedbirler alınmakta, inşaatı tamamlanan yatırımların peyzaj onarım planları hazırlanarak habitat restorasyonları gerçekleştirilmektedir.

Şirket olarak ulusal yasal gereklilikler ötesinde gerçekleştirmiş olduğumuz önemli habitat yönetimi ve biyoçeşitlilik çalışmaları aşağıdaki gibidir:

 • Kızıldere I, II ve III JES Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri ve Yönetim Planı
 • Kızıldere I JES Helitrophium Thermophilum (Sarı Bambul Otu) Koruma Programı
 • Sami Soydam Sandalcık Barajı ve HES Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
 • Alaşehir I JES Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
 • İkizdere HES Biyoçeşitlilik Araştırmaları
 • Tirebolu HES Biyoçeşitlilik Araştırmaları (Biyoçeşitlilik kararı ve sosyal nedenlerle yatırım kararı iptal edilmiştir.)
 • Gökçedağ RES Yarasa ve Kuş İzleme Programı ve Raporları
 • Sarıtepe ve Demirciler RES Yarasa ve Kuş İzleme Programı ve Raporları
 • Sarıtepe ve Demirciler RES Ekosistem Değerlendirme Çalışmaları
 • Kızıldere III JES İncir Ağacı Transplantasyon Projesi
 • Alaşehir I JES Peyzaj Onarım Planı ve Habitat Restorasyonu

Türkiye’nin İlk Kuş İzleme Radarı

Zorlu Enerji doğal hayatın korunması konusundaki duyarlılığı ile hem kuşları hem de türbinleri korumak amacıyla, 500 bin ABD Doları yatırım yaparak, Gökçedağ Rüzgâr Santrali’ne 2011’de Türkiye’nin ilk kuş izleme radarını kurmuştur.

2012 yılı ilkbaharında aktif olarak çalışmaya başlayan Kuş Radar Sistemi sayesinde rüzgâr santrallerine yaklaşan kuş veya kuş sürüleri tespit edilerek, monitörden gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Operasyonel olarak türbinler kuş geçişi esnasında kısa süre için durdurulabilirken LRAD (Long Range Acoustic Device) sistemi ile ses dalgaları gönderilerek kuşların uçuş istikameti de değiştirilebilmektedir.

Kuş gözlem çalışmalarından elde edilen veriler ve düzenli izleme faaliyetleriyle, bugüne kadar Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde işletme kaynaklı herhangi bir kuş ölümü gerçekleşmemiştir.

Kızıldere III JES İncir Ağacı Transplantasyon Projesi

Kızıldere JES lisans sahası Aydın-Denizli arasında Büyük Menderes Ovası üzerinde tarım toprakları üzerine isabet etmekte olup, bu alan Türkiye’de jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi yapılan ilk ve en önemli alandır.

Kızıldere lisans sahamız içerisinde kurulacak olan 95,2 MW kurulu gücü sahip Kızıldere III jeotermal enerji santrali  için kaynak arama çalışmaları sırasında yapılan değerlendirmelerde, santral sahasının yaklaşık 40 dekarlık bir tarım alanına isabet ettiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde söz konusu alanın bir kısmının zeytinlik vasfında olması, aynı zamanda alan içerisinde sağlıklı incir ve bağların bulunması sebepleri ile şirketimizin sürdürülebilirlik politikası gereği santral sahasının yeri değiştirilmiştir. Belirlenen alanda, yaşlı ve hastalıklı ağaçların yoğunlukta olduğu incir bahçeleri belirlenerek çevresel etki minimize edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler sonucu, alandaki ağaçların santral inşaatı için taşınması gerektiği ortaya çıkınca, 2015 Şubat ayında yaşlı ve hastalıklı olanlar dışında kalan sağlıklı ağaçların taşınarak yaşatılması için bir teknik değerlendirme raporu alınarak transplantasyon çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Kasım 2015’te, 933 adet sağlıklı ağacın taşınmasıyla başlayan transplantasyon çalışması 2015 Aralık sonunda tamamlanmıştır.

Taşınmış olan ağaçların koruma ve bakım çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Şirketimizin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için su önemli bir kaynaktır. Özellikle doğal gaz enerji santrallerinde temel girdiler doğal gaz ve sudur. Santrallerimizde elektrik üretiminin yanı sıra yan ürün olarak buhar üretip satılmaktadır; aynı buharla türbin çevirme yöntemi ile ilave enerji üretilmektedir. Buhar üretimi ve soğutma sistemlerinde kullanılmak amacı ile enerji üretim tesislerinde önemli ölçüde su tüketimi gerçekleşmektedir. Buhar döngüsündeki ana girdi olması nedeniyle suyun tüketimi maliyetleri artıran bir unsurdur ve tasarruflu kullanımı da önem arz etmektedir.

Lüleburgaz Doğalgaz Santrali Atık Su Geri Kazanım Tesisi

Lüleburgaz Doğal Gaz Kojenerasyon Santralimiz Zorluteks ve çevre fabrikaların buhar ihtiyacını karşılaması nedeni ile su tüketimi yüksek bir santraldir. Bu santralimizde su ihtiyacı yer altı su kuyularından sağlanmaktadır. Zorlu Enerji Lüleburgaz Santrali’nde Ergene Havzası’nın mevcut durumu nedeni ile soğutma kulesinde gerekli olan maksimum 110 m3/saat’lik su ihtiyacını karşılamak için Atık Su Geri Kazanım Tesisi kurulmuştur. Santralin soğutma suyu ihtiyacı, doğrudan doğal kaynak kullanımına gidilmeden, Zorluteks’in atık su arıtma tesisi çıkışından yararlanılarak giderilmektedir. Atık su geri kazanım tesisinden 2014 yılında 15.033 ton, 2015 yılında 10.153 ton temiz su elde edilerek proseste kullanılmıştır.