01.
Zorlu Osmangazi Enerji

ETİK KURALLAR

Tüm faaliyetlerimizi etik kurallarımıza bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak gerçekleştiririz.

Paydaş katılımına önem veririz; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili yerel halkı, sivil toplumu ve tüm ilgili paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlarız. Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra; bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunuruz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yaparız.

Yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek süreçlerimizi iyileştirir ve projeler geliştiririz.

Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe ve destek hizmetlerine ulaşmasını sağlarız. Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunarız.

Zorlu Osmangazi Enerji çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu doğrultuda Zorlu Osmangazi Enerji tüm faaliyetlerinde;

  • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojiler seçilmektedir.
  • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımı sağlanmaktadır.
  • Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirilmektedir.
  • Atıklar (katı, sıvı, gaz) kontrol altında tutulmakta ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye edilmektedir.
  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulmaktadır.
  • Çalışanlar ve taşeronlar çevre bilincinin artırılması için eğitilmektedir.
  • Yeni yatırımlarda çevre etki analizleri gerçekleştirilmekte ve bu etkileri en aza indirecek teknolojiler kullanılarak ve çevre yönetim planları hazırlanarak uygulanmaktadır.

Çalışanların sağlığı ve emniyeti, Zorlu Osmangazi Enerji faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiği temel olgulardandır. Zorlu Osmangazi Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiği tüm yerlerde, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alır,

Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarını, taşeronları, müşterileri ve müteahhitleri sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirir, eğitimle destekler, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapar,

Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar verir, bunlardan ders çıkarılmasını sağlar,

Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirir,

İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uyar,

İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler ve geliştirir,

Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz önünde bulundurur,

Zorlu Osmangazi Enerji’nin faaliyet gösterdiği tüm çalışma bölgelerinde görevli yöneticiler, bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.