Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

ZORLU ENERJİ GRUBU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş., Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş., Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret A.Ş., Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Tic. A.Ş., Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş., Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş., Zorlu Doğal Gaz İthalat ve İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş., Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., Rotor Elektrik Üretim A.Ş., Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi (hepsi birlikte “Zorlu Enerji Grubu” olarak anılacaktır.) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

 

 1. İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Veriler

Amaç

Hukuki Sebep

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 1. Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere internet sitesi, e-posta aracılığıyla elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla sizlerden toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin birinci maddesinde yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca hukuki uyuşmazlık olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli - İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Zorlu Enerji Şirketleri tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Zorlu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2022