Sıkça Sorulan Sorular

Zorlu Enerji’nin ortaklık yapısına web sitemizin menüsündeki Hakkımızda bölümü “Ortaklık Yapısı” başlığı altından ulaşılabilir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin hisse senetleri 2000 yılında halka arz olmuştur ve ZOREN sembolü altında Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 

Zorlu Enerji'in %36’lık bölümü halka açık durumdadır. 

Zorlu Enerji'nin ödenmiş sermayesi 5.000.000.000 TL'dir.

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’nda üçü bağımsız olmak üzere toplam yedi üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, Ahmet Nazif Zorlu (Başkan), Bekir Ağırdır (Başkan Yardımcısı), Selen Zorlu Melik, Bekir Cem Köksal, Ömer Yüngül, Cem Mengi ve Ayşegül İldeniz’den oluşmaktadır.

Zorlu Enerji'nin Genel Kurul Toplantıları son dokuz yıldır yılın ikinci çeyreğinde yapılmaktadır. Toplantıların yer, tarih ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi, web sitemiz ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla açıklanır.

Zorlu Enerji’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2022 yılı finansal tablolarında dönem zararı oluşması, SPK mevzuatına göre hazırlanmış 2022 yılı konsolide finansal tablolarının ise net dönem karı ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararlarının varlığı nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Zorlu Enerji’nin sermayesi A ve B grubu hisselerden oluşmaktadır. Her payın bir oy hakkı vardır. A Grubu pay sahiplerinin “Yönetim Kurulu’na aday gösterme” imtiyazı bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikamıza web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

Duyurularımız ve özel durum açıklamalarımıza web sitemizin menüsündeki "KAP Açıklamaları" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Yatırımcılarımız Hisse senetleri ile ilgili soruları için Yatırımcı İlişkileri'ne, e-mail yoluyla yatirimci@zoren.com.tr adresinden ulaşabilirler.