Kişisel Verilerin Korunması

İş başvuru formunda özel olarak sorulmadıkça, bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.  

ırk, etnik köken,siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler biyometrik ve genetik veriler”

ZORLU ENERJİ GRUBU ŞİRKETLERİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda detaylı şekilde belirtilen Zorlu Enerji Grup Şirketleri tarafından iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 • EWAY ARAÇ KİRALAMA           
 • Gazdaş Doğal Gaz Dğtm.A.Ş    
 • Rotor Elektrik Üret. A.Ş.    
 • Trakya Doğal Gaz Dağt.A.Ş    
 • Z.ELK.ENJ.İTH.İHR.TPT.A.Ş    
 • ZES Dijital Ticaret A.Ş.     
 • Zes Solar A.Ş.               
 • Zorlu Doğal Elek. Üretim     
 • Zorlu Doğalgaz Tedarik A.Ş.  
 • Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş     
 • Zorlu Enerji Elek.Ürt.A.Ş    
 • Zorlu JeoTer. Enerji Üret    
 • Zorlu O&M Enrj.Ts.İşt.A.Ş    
 • Zorlu Osmangazi En.Sn.Tic A.Ş.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer alan amaç ve hukuki sebeplere dayalı şekilde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Amaç

Hukuki Sebep

Kimlik Bilgileri (isim, soyisim, TCKN, doğum tarihi, medeni durum) 

 

İletişim Bilgileri (adres, telefon, e-posta)

 

Çalışan Adayı Bilgisi (eğitim, kurs, seminer, geçmiş iş deneyimi, pozisyon, maaş beklentisi, kariyer hedefleri, referans, bilgisayar, yabancı dil, seyahat ve sürücü bilgileri, iş deneyimi ile acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri) 

 

İş başvuru taleplerinin alınması

İş başvuru taleplerinin değerlendirilmesi ile uygunluk testlerinin gerçekleştirilmesi

Çalışan adayına uygun iş olanaklarından faydalanmasının sağlanması,

İleride açılabilecek pozisyonlar için uygunluğunun değerlendirilmesi,

Zorlu Enerji Grup Şirketleri’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi

Kanun’un 5 inci maddesinin 2nci fıkrasının (c) bendi uyarınca iş sözleşmesinin kurulmasına yönelik olmasına binaen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Kanun’un 5 inci maddesinin 2nci fıkrasının (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

 

       

        2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması amaçları doğrultusunda aşağıda yer verilen paylaşımlar gerçekleşebilecektir.

 • İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde yabancı dil değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ile çevrimiçi mülakatların gerçekleştirilmesi kapsamında iş/çözüm ortaklarımıza paylaşılabilecektir.
 • Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
 • Onay vermiş olmanız halinde Zorlu Enerji Grup Şirketleri, Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ve Zorlu Holding Anonim Şirketi ile çalışan aday değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında aday havuzuna kaydedilmesi ve ilgili şirketler bünyesinde sizlere uygun olabilecek iş fırsatlarından yararlanmanız ve böylelikle sizlere en uygun pozisyonda çalışabilmenizin sağlanması amacıyla paylaşılabilecektir.

 

       3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel veriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda online kariyer portalları, e-posta, online mülakat, iş başvurunuzun olumlu ilerlemesi halinde yabancı dil testleri ile fiziki ortamda Zorlu Enerji Grup Şirketleri bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar veya elden teslim edilen iş başvuru formları kanalları üzerinden ve Kanun’a uygun şekilde aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

       4.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

       5.Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Vakfımız,

o          kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

o          kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

o          kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Vakfımız elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

         6.Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı bir şekilde Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli - İSTANBUL adresine,  zorluenerji.ik.isealim@zorlu.com adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Zorlu Enerji Grup Şirketleri’ne daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile zorluenerji.ik.isealim@zorlu.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.