Kişisel Verilerin Korunması

İş başvuru formunda özel olarak sorulmadıkça, bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.  

ırk,

etnik köken,

siyasi düşünce,

felsefi inanç,

din, mezhep veya diğer inançlar,

kılık ve kıyafet,

dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,

sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,

ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

biyometrik ve genetik veriler”

 

                                            ZORLU ENERJİ GRUP ŞİRKETLERİ ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda detaylı şekilde belirtilen Zorlu Enerji Grup Şirketleri tarafından iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 • ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • ZORLU O&M ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ A.Ş.
 • TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
 • GAZDAŞ GAZİANTEP DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
 • ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 • ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
 • ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
 • ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 • ZES DİJİTAL TİCARET A.Ş.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun alınması ve bu doğrultuda değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi, size uygun iş olanaklarımızdan faydalanmanızın sağlanması ile Zorlu Enerji Grup Şirketleri’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi ile amaçlarıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması amaçları doğrultusunda aşağıda yer verilen paylaşımlar gerçekleşebilecektir.

 • İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde yabancı dil değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ile çevrimiçi mülakatların gerçekleştirilmesi kapsamında iş/çözüm ortaklarımıza paylaşılabilecektir.
 • Mevzuat gereği zorunlu olduğumuz hallerde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
 • Onay vermiş olmanız halinde Zorlu Enerji Grup Şirketleri, Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ve Zorlu Holding Anonim Şirketi ile çalışan aday değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında ilgili şirketler bünyesinde sizlere uygun olabilecek iş fırsatlarından yararlanmanız ve böylelikle sizlere en uygun pozisyonda çalışabilmenizin sağlanması amacıyla paylaşılabilecektir.

 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda online kariyer portalları, e-posta, online mülakat, iş başvurunuzun olumlu ilerlemesi halinde yabancı dil testleri ile fiziki ortamda Zorlu Enerji Grup Şirketleri bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar veya elden teslim edilen iş başvuru formları kanalları üzerinden ve Kanun’a uygun şekilde aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır;

 • İş sözleşmesinin kurulması için kişisel veri işlemenin gerekli olması
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için kişisel veri işlemenin gerekli olması
 • Şirketimizin meşru menfaati doğrultusunda sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel veri işlemenin gerekli olması
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise işe alımınızın değerlendirilmesi kapsamında pozisyon gereği zorunluluk teşkil etmesi halinde açık rızanızın varlığı.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı bir şekilde Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli - İSTANBUL adresine,  zorluenerji.ik.isealim@zorlu.com adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Zorlu Enerji Grup Şirketleri’ne daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile zorluenerji.ik.isealim@zorlu.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.