politikalarımız

Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz. Dengeli portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlarız.Tüm faaliyetlerimizi etik kurallarımıza bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak gerçekleştiririz.

Paydaş katılımına önem veririz; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili yerel halkı, sivil toplumu ve tüm ilgili paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlarız. Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra; bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunuruz.

 

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yaparız.

Yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek süreçlerimizi iyileştirir ve projeler geliştiririz. Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe, doğal gaza ve destek hizmetlerine ulaşmasını sağlarız. Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunarız.

Zorlu Enerji, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağın çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta ve iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çaba göstermektedir. İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken tüm şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

 

 • Çalışanların haklarını ve güvenliklerini korur,
 • Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar,
 • İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya özen gösterir ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre eder,
 • Tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunar,
 • Çalışanları karar alma mekanizmalarına dahil eder,
 • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir,
 • Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eğitim imkanları sağlar,
 • Çalışanların iş ve özel hayat dengesine özen gösterir,
 • Zorlu Enerji, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Şirket içinde enerji sektörünün uzmanlarını yetiştirmek için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.

 

 • Hayallere hayat vermek için yenilikçilik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ile müşteri odaklılık tüm faaliyetlerimize rehberlik eder. Müşterilerimize kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunmak ve fark yaratan kusursuz bir deneyim yaşatmak esas ilkemizdir.
 • Müşterilerimizi dinlemek için tüm şirketlerimizde müşterilerimizin erişimine açık geri bildirim mekanizmaları kurarız. Müşterilerimiz satış sonrasında da farklı kanallar üzerinden müşteri hizmetlerine kolayca erişebilirler.
 • Müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler kurmayı önemseriz. Bu sürecin kusursuz bir deneyime dönüşebilmesi için düzenli aralıklarla algı araştırmaları, memnuniyet anketleri gibi mekanizmalarla müşterilerimizin memnuniyetini takip eder, ölçer ve raporlarız. Değişen müşteri beklentilerini izler, aldığımız önerileri değerlendirir, iyileştirmeye açık alanlar için öncü aksiyonlar alırız.
 • Müşteriyle sürekli temas halinde olan bayi ve yetkili servislerimizin geri bildirimlerine kulak veririz. Geniş bayi ve yetkili servis ağımız sayesinde farklı bölgelerdeki müşterilerimizin önceliklerini öğreniriz.
 • Müşterilerimiz tarafından iletilen geri bildirimlere azami önem gösteririz. Gelen bildirimleri, üst düzey yöneticilerle paylaşır, her bir geri bildirimi titizlikle değerlendirir ve gerekli aksiyonları alırız.
 • Müşteriyle birebir temas kuran çalışanlarımızı, bayi ve yetkili servislerimizi müşteri deneyimi konusunda eğitir, uzmanlık ve gelişimlerini destekleriz.
 • Müşterilerimizin ilettiği önerileri ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanır, müşterilerimizle birlikte uygun olan her alanda açık inovasyonu hayata geçiririz.
 • Sorumlu pazarlama ilkeleri çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizin iletişiminde toplumsal farklılıkları gözeten, insan haklarına saygılı, adil, şeffaf, açık ve doğru bilgi paylaşan bir yaklaşım gözetiriz. Müşteri ve tüketicilerin çevresel ve sosyal konularda farkındalıklarını artırmaya yönelik iletişim yaparız.

Zorlu Grubu olarak, tüm şirketlerimizde önemli iş ortaklarımız olarak gördüğümüz tedarikçilerimizin, uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumunu başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz.


Tedarikçilerimizi seçerken, Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal yasa ve yönetmelikler ışığında hazırladığımız Zorlu Holding Tedarik İlkelerine (İlkeler) uyumunu gözetiyoruz. Tedarikçilerimizin İlkeler’e uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, gerekli görülen hallerde eğitimler düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda denetim kapsamında tedarikçilerden gerektiğinde ilkelere uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmalarını bekleriz.


Zorlu Holding Tedarik İlkeleri, tüm Zorlu Grubu Şirketlerinin satın alma operasyonlarını kapsar ve tedarikçilerimizden beklenen temel davranış kurallarını içerir. Tedarikçilerimizin İlkeler’i kendi tedarik zincirlerine iletmelerini ve İlkeler’in tedarikçileri tarafından da uygulanmasını bekleriz.


Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi

 • Hiçbir koşul altında çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesi kapsamında asgari çalışma yaşı 15, bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak belirlenmiştir. Asgari yaş altındaki çalışanlar çocuk işçi tanımına girmektedir.
 • Asgari çalışma yaşından büyük genç çalışanların eğitiminin engellenmemesi ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir.
 • Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.
 • Hiçbir çalışan güvence olmadan çalıştırılmamalıdır.
 • Borçların işgücü ile ödenmesi hiçbir koşul altında kabul edilmemelidir.

Ayrımcılığın Önlenmesi

 • İş ortamında ve işe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş, sendika üyeliği veya herhangi başka bir nedenden ötürü ayrımcılığa tolerans gösterilmemelidir.

İnsani Muamele

 • İş ortamında fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, cinsel, sözlü veya fiziksel taciz ve yıldırmanın hiçbir şekli kabul edilemez.
 • Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranılmalıdır.

Ücretlendirme

 • Çalışanlar en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirilmeli, tüm yan haklar yasa ve yönetmelikler ile belirlenen kurallara uygun olmalı, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır.

Çalışma Saatleri

 • Çalışanlara yasa ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Dernek Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

 • Yerel yasalarla belirlenen işçi sendikalarına katılma, üye olma, temsil görme ve işçi konseylerine katılma haklarına saygı duyulmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Çalışanlara sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir iş ortamı sağlanmalıdır.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemler alınmalı, çalışanlara düzenli olarak farkındalık yaratma amaçlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.

Çevre

 • Çevre ile ilgili tüm geçerli yasa, yönetmelik ve mevzuatlara (hava emisyonları, atıklar, atık su, kimyasal maddeler ile ilgili tüm kanunlar dâhil olmak üzere) uyulmalıdır.
 • Karbon salımlarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmak üzere çalışılmalıdır.

Etik

 • İş kolaylaştırma amacıyla hediye alınıp verilmemeli, rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir şekline izin verilmemeli ve müsamaha göstermemelidir.
 • Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınılmalıdır.
 • Rekabeti bozma, engelleme veya sınırlama amacı taşıyan teşebbüslerde bulunulmamalıdır.
 • İş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmalıdır.