01.
Doğal Gaz Dağıtım

Faturalandırma

FATURALANDIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİ

Aktif doğal gaz kullanıcısı olan müşterilerimizin sayaçları her ay periyodik olarak okunur. Müşterilerimizin kullanmış oldukları doğal gaz miktarı tespit edilir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu "Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uygun faturalandırma işlemi yapılır.

Faturalandırmaya ilişkin süreç ve faturada yer alan kalemlere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

  •  Doğal gaz faturalama sisteminde, doğal gaz sayaçlarından her ay okunan endeks değerleri kayıt altına alınarak bir önceki endeks arasındaki fark bulunur ve tüketim miktarı tespit edilir. 10 m3‘ü aşmayan tüketimler ilgili ayda faturalandırılmamaktadır.
  • Tespit edilen tüketim miktarı ilk ve son okuma tarihleri arasındaki günler için belirlenen ağırlıklı ortalama hacim düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak düzeltilmiş hacim miktarı bulunur.
  • Elde edilen hacim miktarı yine ilk ve son okuma tarihler arasında günlük olarak ölçülen ısıl değerlerin ağırlıklı ortalaması ile oluşturulan ısıl değer düzeltme katsayısı ile çarpılarak gerçek tüketim miktarı (sm3) belirlenir.
  • Belirlenen sm3 miktarı kwh cinsinden enerji miktarı karşılığına çevrilir.
  • Elde edilen kwh enerji miktarı ile ilk okuma ve son okuma tarihleri arasındaki günlerde geçerli olan ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı çarpılarak fatura tutarı belirlenir.

 

Sayacın, sisteme takıldığı günün tarihi veya bir önceki fatura dönemindeki sayaç endeksinin sisteme kayıt edildiği tarihtir.

Faturalandırma dönemindeki sayaç endeksinin sisteme kayıt edildiği tarihtir.

Sayacın İlk Okuma tarihinde belirlenen sayaç endeks rakamıdır.

Sayacın Son Okuma Tarihinde belirlenen sayaç endeks rakamıdır.

İlk ve son okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz miktarı olup son ve ilk endeksleri arasındaki farkı ifade eder.

EPDK tarafından hazırlanan Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ in de belirtilen formüle göre; ilgili şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınmış son on yıla ait, aylık bazda atmosfer basınç değerleri ve toprak altı sıcaklık verileri kullanılarak hesaplanan katsayıdır.

Doğal gaz; metan, etan, propan, bütan gibi çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. İçerisinde az miktarda olsa azot, karbondioksit ve su buharı da bulunmaktadır. Doğal gazın içeriğini oluşturan bu unsurların oransal miktarları günlük olarak Gaz Kromatografi cihazı ile ölçülerek  kcal cinsinden sağladığı ısıl değeri tespit edilir.

Isıl değer düzeltme katsayısı;  ilk okuma ve son okuma tarihleri arasında tespit edilen günlük ısıl değerlerin ağırlıklı ortalamasının, 15 °C sıcaklıkta ve 1,01325 bar mutlak basınçta kabul edilen üst ısıl değere (9155 kcal) oranıdır.

İlk ve son okuma arasında sayaçtan ölçülen miktarın düzletme katsayısı ve ısıl değer katsayısı ile çarpımından elde edilen değerdir.                                                            

Tanım olarak düzeltilmiş tüketim ; 15 °C sıcaklıkta ve 1,01325 bar mutlak  basınçta 1 m³ ’lük hacim dolduran, su buharı içermeyen ve üst ısıl değeri 9155 kcal olan, doğal gaz miktarıdır.

Düzeltilmiş tüketim miktarının enerji (kwh) cinsinden karşılığıdır. 1 sm³ = 10,64 kwh 

1 kWh enerji eşdeğeri doğal gazın ortalama satış fiyatıdır. Fatura dönemindeki doğal gazın birim fiyat tarifesinin, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

Katma değer vergisi haricindeki fatura bedelini belirtir.

Tüketim bedeline uygulanan %20 katma değer vergisi bedelini ifade eder.

Bir önceki faturada yapılan ve son faturaya yansıtılan tenzilat/ilave bedelini belirtir.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 53. maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde müşteriye yansıtılan bedeli ifade eder.  

Son faturada yapılan ve bir sonraki faturaya yansıtılacak yuvarlama bedelini belirtir.

Bir önceki fatura dönemi, son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelere uygulanan ilave bedeldir.

Gaz Kullanım Basıncı = 21 mbar için

İlk Endeks = 100

Son Endeks= 200

Endeks Farkı=100

Düzeltme Katsayısı = 1,033106

Ortalama Fiili Isıl Değer kcal/m³ = 9200 kcal/m³

Isıl Değer Düzeltme Katsayısı(K) = 9200 / 9155 = 1,004915

Düzeltilmiş Tüketim(Sm³) = Endeks Farkı x Düzeltme Katsayısı x  Isıl Değer Düzeltme Katsayısı = 100 x 1,033106 x 1,004915 = 103,8184

Tüketilen Enerji Miktarı(kWh) =  Düzeltilmiş Tüketim(Sm³) x 10,64(kWh/Sm³) = 1104,628

Perakende Satış Fiyatı (TL/kWh) = 0,09668214

Tüketim Bedeli(TL) =  Tüketilen Enerji Miktarı(kWh) x Perakende Satış Fiyatı (TL/kWh) =  1104,628 x  0,09668214 = 106,80 TL

KDV (%20) = 106,80 x 0,20 = 21,36

Fatura Tutarı(TL) = 126,02