01.
Doğal Gaz Dağıtım

Politikalarımız

Bilgi varlıklarımız ve iş sürekliliği için;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşme yükümlülüklerine uymayı,
 • Çalışanlarımız, 3.taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,
 • Bilgi varlıklarımız ve iş sürekliğine yönelik riskleri tespit ederek, sistematik bir şekilde riskleri yönetmeyi,
 • Projelerimizde bilgi güvenliğimize yönelik riskleri tespit ederek, gerekli kontrolleri uygulamayı,
 • Kaliteli, güçlü ve sınırlı süreli parola kullanarak yetkisiz erişimleri engellemeyi,
 • Sistemlerimize uzaktan güvenli erişim için gerekli düzenlemeleri oluşturmayı ve geliştirmeyi,
 • Bilgi varlıklarımız için uygun fiziksel ortamları oluşturmayı ve yetkisiz erişimleri engellemeyi,
 • İş sürekliliği için gerekli yedeklemeleri yapmayı,
 • Bilgi güvenliği ihlallerine yönelik gerekli kamera ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulmasını,
 • GAZDAŞ itibarımızı bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı, teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirmeyi,
 • ISO/IEC 27001 standardı ile uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi ve sürekli geliştirmeyi gerektirmektedir.

Kalite yönetim sistemini “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı” gereklilikleri doğrultusunda kuran şirketlerimiz, tüm süreçlerini tanımlayarak riskleri belirleyip yönetmek için gereken tüm önlemleri almak üzere çalışıyor. Bu kapsamda, kalite yönetim sistemini “risk temelli” bir yaklaşımla, sürekli iyileştirme yaparak ilerliyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumlu kurumsal bir dünya şirketi olarak, bünyemizdeki tüm yapılarla birlikte hedeflerimizi aşağıdaki şekilde belirliyoruz:

 • Şirketlerimizin kuruluş amacıyla gösterecekleri faaliyetlere uygun stratejiler geliştirmek,
 • Doğal gaz dağıtımı sektöründe dağıtım, işletme, bakım ve hizmetlerine öncülük eden şirketler arasında yer almak,
 • Sürekli ve güvenli doğal gaz arzını temin etmek,
 • Tüm şirketlerimizi bilişim teknolojilerine entegre etmek,
 • Türkiye’nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olmak,
 • Doğal gaz dağıtımı teknolojileri ile ilgili dağıtım, işletme ve bakım faaliyetleri alanında yeni uygulamalar geliştirmek,
 • Tüm süreçlerimizi ve faaliyetlerimizi müşteri gereksinimleri ve ilgili tarafların isteklerini karşılayacak şekilde yönetmek ve en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Yeniliklere açık olmak,
 • İş bazında kendini yöneten takımlar olarak yapılanmak,
 • Çalışma arkadaşlarımıza iyi bir çalışma ortamı sunarak öğrenim süreçlerini ve kişisel gelişimlerini desteklemek,
 • Sahip olduğumuz mali kaynakları en etkin şekilde kullanmak,
 • Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ekonomiye katma değer sağlamak,
 • Değer zincirinin bütününde iş ve ürün/hizmet performansımızı sürekli geliştirerek iyileştirmek,
 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin bir parçası olarak sosyal uyumu sağlamak ve bulunduğumuz bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına değer katmak,
 • Taşeron ve tedarikçilerimizi işleyişimizin bir parçası olarak görüp hedef ve politikalarımız doğrultusunda gelişmelerine katkı sağlamak,
 • Müşteri ve ilgili tarafların talepleri doğrultusunda yasal mevzuat ve uygulanabilir şartları karşılamak.

Toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için çevre, gelecek nesillere aktaracağımız önemli bir emanet.  

 

Bu doğrultuda  tüm faaliyetlerimizde;

 • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçiyoruz,
 • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlıyoruz,
 • Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştiriyoruz,
 • Atıklarımızı (katı, sıvı, gaz) kontrol altında tutuyor ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye ediyoruz,
 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve uygunluk yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getiriyoruz,
 • Her koşulda iş emniyetini birinci öncelikle değerlendirerek çalışma arkadaşlarımızın ve şirketimizin emniyetini maksimum düzeyde sağlayarak çevreyi ve doğayı koruma hedefiyle çalışıyoruz,
 • Faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal etkilerimizi değerlendiriyor, etki azaltma tedbirlerimizi yönetim planlarımız dâhilinde hayata geçiriyoruz,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevre bilinçlerini artırmak için eğitim veriyoruz,
 • Yeni yatırımlarımızda çevre etki analizlerimizi yapıyor, çevresel etkileri en aza indirecek teknolojiler kullanıyor ve çevre yönetim planlarımızı titizlikle hazırlayarak uyguluyoruz,
 • Çevre performansımızı arttırarak sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz,
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını şeffaf olarak izliyor, yönetiyor ve raporluyoruz,  
 • Ana ortağımız olan Zorlu Holding AŞ seviyesinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafı olarak, bu alandaki performansımızı paydaşlarımızla her yıl düzenli ve şeffaf olarak paylaşıyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve emniyeti şirketimiz faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiğimiz temel olgular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiğimiz tüm saha ve lokasyonlarda, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmaları yapıyoruz; 

 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alıyoruz,
 • Faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız müteahhitleri, sağlık ve emniyet konularında bilinçlendiriyor, eğitimle destekliyor, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapıyoruz,
 • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar veriyor, bunlardan ders çıkarılmasını sağlıyoruz,
 • Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunan çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket ediyoruz,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetliyor, iyileştiriyor ve geliştiriyoruz,
 • Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz önünde bulunduruyoruz,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreç ve uygulamalarında; cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim veya herhangi başka bir kişisel özellikten dolayı hiçbir ayrımcılığa izin vermiyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm çalışma bölgelerindeki görevli yöneticilerimiz, bu politikaların kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

 • Hayallere hayat vermek için yenilikçilik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ile müşteri odaklılık tüm faaliyetlerimize rehberlik eder. Müşterilerimize kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunmak ve fark yaratan kusursuz bir deneyim yaşatmak esas ilkemizdir.
 • Müşterilerimizi dinlemek için tüm şirketlerimizde müşterilerimizin erişimine açık geri bildirim mekanizmaları kurarız. Müşterilerimiz satış sonrasında da farklı kanallar üzerinden müşteri hizmetlerine kolayca erişebilirler.
 • Müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler kurmayı önemseriz. Bu sürecin kusursuz bir deneyime dönüşebilmesi için düzenli aralıklarla algı araştırmaları, memnuniyet anketleri gibi mekanizmalarla müşterilerimizin memnuniyetini takip eder, ölçer ve raporlarız. Değişen müşteri beklentilerini izler, aldığımız önerileri değerlendirir, iyileştirmeye açık alanlar için öncü aksiyonlar alırız.
 • Müşteriyle sürekli temas halinde olan bayi ve yetkili servislerimizin geri bildirimlerine kulak veririz. Geniş bayi ve yetkili servis ağımız sayesinde farklı bölgelerdeki müşterilerimizin önceliklerini öğreniriz.
 • Müşterilerimiz tarafından iletilen geri bildirimlere azami önem gösteririz. Gelen bildirimleri, üst düzey yöneticilerle paylaşır, her bir geri bildirimi titizlikle değerlendirir ve gerekli aksiyonları alırız.
 • Müşteriyle birebir temas kuran çalışanlarımızı, bayi ve yetkili servislerimizi müşteri deneyimi konusunda eğitir, uzmanlık ve gelişimlerini destekleriz.
 • Müşterilerimizin ilettiği önerileri ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanır, müşterilerimizle birlikte uygun olan her alanda açık inovasyonu hayata geçiririz.
 • Sorumlu pazarlama ilkeleri çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizin iletişiminde toplumsal farklılıkları gözeten, insan haklarına saygılı, adil, şeffaf, açık ve doğru bilgi paylaşan bir yaklaşım gözetiriz. Müşteri ve tüketicilerin çevresel ve sosyal konularda farkındalıklarını artırmaya yönelik iletişim yaparız.