Sürdürülebilir Önceliklerimiz

Önceliklendirme Analizi

Geçtiğimiz yıllarda iki yılda bir olarak yapılan sürdürülebilirlik raporlaması için öncelikli konular belirlenirken her raporlama döneminde öncelikli sürdürülebilirlik konularının doğru tanımlanması amacıyla ilk yıl geniş paydaş çalıştayı gerçekleştirilmekte, takip eden yılda ise online anket çalışması düzenlenerek öncelikli konuların geçerlilik kontrolü ve güncellemesini yapılmaktaydı. 2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporlaması periyodu yıllık olarak belirlenmiş ve öncelikli konular güncellenen Zorlu Enerji ÇSY (ESG) stratejisi kapsamında yeniden değerlendirilmiştir.

Zorlu Enerji 2020 yılı Önceliklendirme Matrisi oluşturulurken konu listesi ve tanımlar belirlenirlenmiştir. Bu süreçte küresel ESG değerlendirme ve raporlama standardı kuruluşları, sektörün sürdürülebilirlik açısından lider kurumları, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve uluslararası kurumların iç görü, araştırma ve raporlarından yararlanılmıştır. Öncelikli konuların belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan paydaş analizi öncesinde aşağıdaki kriterlere göre bir paydaş haritalama çalışması gerçekleştirilmiştir.

Kuruluşumuzun sürekli etkileşimde olduğu paydaş grupları:

Paydaş önceliklerinin belirlenmesi ve paydaş algı, yaklaşım ve beklentilerinin karşılanması için AA1000 Paydaş Katılımı Standardı çerçevesinde gerçekleştirilen paydaş analizi çalışması kapsamında aktif ve pasif danışma metodları kullanılmıştır. Aktif danışma yöntemi kapsamında Zorlu Enerji yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, pasif danışma kapsamında ise paydaşlarla anket çalışmaları yapılmış ve Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu (WEF Global Risks Report), Avrupa Yeşil Mutabakatı, SDG Industry Matrix, SASB Önceliklendirme Haritası, Deloitte – Future of Power raporu, İklimle İlgili Finansal Bildirimler Görev Gücü (TCFD), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) gibi kaynaklardan bir dış trend analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler Zorlu Enerji’nin iş stratejisi ve dört aşamalı etki analizi ile birlikte değerlendirilerek bir önceliklendirme matrisi oluşturulmuştur.

Önceliklendirme matrisinin Y ekseninde:

  • Paydaş öncelikleri
  • Dış trend analizi

Önceliklendirme matrisinin X ekseninde

  • Yönetici anketi sonuçları
  • Zorlu Enerji iş stratejisi
  • Dört Aşamalı Etki Analizi

kullanılmıştır.