Kap Açıklamaları


Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji  Elektrik Üretimi AŞ, Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ    tarafından 2019-A/6 numaralı 3144,23 hektarlık Kuyucak jeotermal kaynak  arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 6.250.000TL + KDV ve 2019-A9 numaralı 3403,14 hektarlık Nazilli/Diracik jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 600.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır. 

 

12.03.2021, 17.03.2021 ve 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur. SPK tarafından 12.04.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

01.03.2021, 05.03.2021 ve 09.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, halka arz edilmeksizin - nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

12.03.2021 ve 17.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.306.557,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 35.000.000,00-TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasının ana para ve 3.167.640,00-TL tutarındaki getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvili 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,8590 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 05.04.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına  toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

 

2020 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 38.207 bin TL net dönem  kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 258.860 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıl zararları sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00'te Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 454.321,40-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,5418 olarak kesinleştirilmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 377 gün vadeli 49.080.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (26.03.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

9.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 146 gün vadeli 62.610.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (26.03.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 31.540.000 TL nominal değerli, 288 gün vadeli, TRFZORN32111 ISIN kodlu bononun 31.540.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62.090.000 TL nominal değerli, 189 gün vadeli, TRFZORN32129 ISIN kodlu bononun 62.090.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.285.766,16-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.302.167,19-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvili 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,8724 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.860.976,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

12 Mart 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (17.03.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurularda bulunulmuştur

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,4850 olarak kesinleştirilmiştir

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 350.000.000,00 ABD doları (üç yüz elli milyon Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.791.413,84-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 415.587,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 4,9375 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı % 4,9375 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin bünyesindeki 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.

01.03.2021 ve 05.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

01.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin - nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 774.325,56-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,7227 olarak kesinleştirilmiştir.

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. kupon dönemine ilişkin 2.184.450,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.

İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'den alınacaktır.

Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.870.029,23-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.328.603,64-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir

21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %3,5384 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 364.288,08-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 377 gün vadeli 154.940.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (12.02.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 188 gün vadeli 65.060.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (12.02.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. Kupon dönemine ilişkin 3.859.390,32 -TL'lik faiz ödemesi ve 102.420.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

21.01.2021, 22.01.2021 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

21.01.2021, 22.01.2021 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 419.198,75-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

21.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,  Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye  Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

 

21.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 178 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 40.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

 

21.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.285.766,16-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 21.01.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar:

 -        Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,

-        Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)'na artırılmasına,

 -        Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

 -        Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

 -        Hedeflenen %100'e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına,

-        İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 234.245,74 TL'lik faiz ödemesi ve 12.180.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik faiz ödemesi ve 24.310.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.804.487,90-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,4178 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, Manisa, Alaşehir’de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere “Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)” kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 183 gün vadeli 21.250.000 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (07.01.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 370 gün vadeli 22.300.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.01.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 30.000.000 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFZORN12113 ISIN kodlu bononun 30.000.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.