Kap Açıklamaları


Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.002.611,49 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,3576 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.499.603,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,6754 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 14.559.295,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,9179 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji’nin 28.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı ZES Dijital Ticaret AŞ şarj ağı işletmeci lisansı almak üzere bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya başvuruda bulunmuştur.

Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında paylaşılan 2022 yılına ilişkin beklentiler aşağıda sunulmaktadır. 

Üretimden elektrik satışı: 2.400 – 2.500 GWh 
Ticari elektrik satışı: 6.000 – 7.000 GWh
Doğal gaz (taşınan dahil, dağıtılan):  2.300 – 2.400 milyon Sm3
Satış gelirleri: 28.000 – 30.000 milyon TL
FAVÖK: 5.000 – 6.000 milyon TL

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli toplantısında;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selen Zorlu Melik ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Başak Dalga'nın komite üyeliklerine seçilmelerine,

2. Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi'nin komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

05.04.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

05.04.2022 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle, yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alındığında ise geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 28 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,

• Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle, yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alındığında ise geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

• Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,

• 2022 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 30.000,-TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,

• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

• Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine,

• 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine,

•Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 5'inci maddesinin tadiline karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 386 gün vadeli 38.460.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (27.04.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 197 gün vadeli 37.980.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (27.04.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.322.792,58 TL'lik faiz ödemesi ve 84.470.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (27.04.2022) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.541.630 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,5480 olarak kesinleştirilmiştir.

17.02.2022 ve 04.03.2022 tarihlli özel durum açıklamalarımıza istinaden; Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 120 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli kira sertifikasına ilişkin ihraç işlemi bugün (14.04.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.09.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 61.980.000 TL nominal değerli, 209 gün vadeli, TRDYVKS42216 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 8.340.127,95 TL tutarındaki kâr payı ödemesi ve 61.980.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (14.04.2022) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.452.742,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7617 olarak kesinleştirilmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 217 gün vadeli 92.480.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (07.04.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

18.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 1.200.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 406 gün vadeli 42.810.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.04.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49.080.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.563.355,24 TL'lik faiz ödemesi ve 49.080.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 12.270.000 TL nominal değerli, 272 gün vadeli, TRFZORN42219 ISIN kodlu bononun 12.270.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.304.075,54 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2022 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 05.04.2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No. 14 İç Kapı No. 10 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2022 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

2021 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 159.434 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 68.203 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle, yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alındığında ise geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

• Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14.00'te Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

• Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

• İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

• SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu için tıklayınız.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı için tıklayınız.

Vekaletname için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,1083 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.711.105,25 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 24.02.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 99.750.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN32312 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,5480 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.09.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 110.270.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORNK2215 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.873.018,83 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.09.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 110.270.000 TL nominal değerli, 427 gün vadeli, TRSZORNK2215 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,1644 olarak kesinleştirilmiştir.

14.02.2022, 16.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 18.03.2022 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

14.02.2022 ve 16.02.2022 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.

Şirketimiz tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.452.742,20 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000,00 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,6754 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.000.000,00 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, TRDYVKS32233 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4.694.800,00 TL tutarındaki kâr payı ödemesi ve 80.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (10.03.2022) itibarıyla yapılmıştır.

17.02.2022 ve 04.03.2022 tarihlerinde yaptığımız özel durum açıklamalarımızda yer alan söz konusu onaylara istinaden; Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 119 gün vadeli 80.000.000,00 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli kira sertifikasına ilişkin ihraç işlemi bugün (10.03.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararı uyarınca, ihtiyaç olması halinde, Kazakistan faaliyetlerinin Zorlu Enerji üzerinden yürütülmesinin daha verimli olacağı değerlendirildiğinden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kazakistan Şubesi'nin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ektedir.

Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") ile European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), International Finance Corporation ("IFC"), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. ("FMO"), Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") ve Denizbank AŞ arasında, tamamı TL cinsinden olmak üzere toplamda azami 375.000.000 Amerikan Doları tutarında nakdi kredi için, 7 Mart 2022 tarihinde Proje Finansman Sözleşmeleri imzalanmıştır. Taraflar arasında imzalanmış sözleşmeye konu olan kredi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilân edilen dördüncü tarife uygulama döneminde (2021-2025) OEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacaktır.

17.02.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 480.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ’nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm / 15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm / 15,00 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimiz tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin 6.473.489,94 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,6713 olarak kesinleştirilmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 385 gün vadeli 99.750.000,00 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (24.02.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarıaşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 217 gün vadeli 107.390.000,00 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (24.02.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 9.975.656,94-TL'lik faiz ödemesi ve 154.940.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

13.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali’nin önlisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla, 50MWm/50MWe'tan 10MWm/10MWe'a tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru kabul edilerek önlisans tadil edilmiştir.

21.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla; Polonya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Spolka Z.O.O." unvanlı bir şirket kurulmuştur.

İsrail enerji sektöründeki faaliyetlerimizde sinerji yaratmak ve Şirketimizin stratejik ve kârlı büyümesini desteklemek amacıyla; Şirketimiz İsrail’de “Zador Israel Ltd.” unvanlı yeni kurulan bir şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. Söz konusu şirket 16.02.2022 tarihinde kurulmuş ve İsrail Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

13.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Enerji Santrali'nin önlisansının süresinin 23 ay uzaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

27.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

14 Şubat 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (16.02.2022) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Şirketimiz tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 7.080.459,12 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,2877 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu’nun 2022/03 tarihli kararı uyarınca,  Şirketimizce 1.200.000.000 TL ( BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına ve borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.405.881,29 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.01.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 54.300.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, TRSZORN12314 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %2,6754 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 11.11.2021  tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 14.399.434,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.11.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 243.320.000 TL nominal değerli, 448 gün vadeli, TRSZORN22313 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,9836 olarak kesinleştirilmiştir.

27 Ocak 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan kira sertifikası ihracı ile ilgili olarak bugün (31.01.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimizin 27.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 480.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde; Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir. İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'den alınacaktır. Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Şirketimiz tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 5.264.930,63 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,3014 (yıllık basit faiz oranı %25,0001) olarak kesinleştirilmiştir.

11.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Yunanistan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions I.K.E." unvanlı bir şirket kurulmuştur.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisans lisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 50MWm/50MWe'tan 10MWm/10MWe'a tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

26.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 6 ay uzaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 366 gün vadeli 54.300.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (12.01.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. 

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 162 gün vadeli 88.060.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (12.01.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.200.000 TL nominal değerli, 223 gün vadeli, TRFZORN12212 ISIN kodlu bononun 22.200.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.410.162,80-TL'lik faiz ödemesi ve 22.300.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 880.304,32-TL'lik faiz ödemesi ve 52.160.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

02.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Bulgaristan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions EOOD" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik, 63 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 80.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası’nın satış işlemi 5 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS12219 ISIN kodlu 61.430.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 6.193.489,26 TL kar payı ödemesi ve 61.430.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (06.01.2022) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.329.705,62-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı % 6,0411 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ’nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 150,6 MWm / 150,6 MWe lisans ve 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak RES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 160,209 MWm / 150,6 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.