Kap Açıklamaları


Şirketimiz tarafında 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 10.000.000 TL nominal değerli, 526 gün vadeli, TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,0894% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu  Enerji Elektrik Üretim AŞ,  yenilenebilir enerji alanında yatırım  yapmak  üzere kurulan "Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim Anonim Şirketi" ünvanlı şirkete 50.000 Türk Lirası sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmıştır.

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na  göre düzenlenmemiştir.

31.12.2018 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 2019/10 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 1. Kupon ödeme dönemine ilişkin 1.185.063,53 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. Kupon ödeme dönemine ilişkin 5.067.051,20 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02/11/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 62.680.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,2414% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 01.11.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 13.610.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORNE1913 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,8647% olarak kesinleştirilmiştir.

01.06.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kütahya İl Özel İdaresi'nin 02.02.2015'te süresi dolan 214 sayılı jeotermal arama ruhsatımızın 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebimizi reddettiği ve ruhsatı geri istediği 12.02.2015 tarihli 81882494-307.05.02-1760 sayılı işlemine karşı Şirketimizce 20.03.2015 tarihinde açılan 2015/347 Esas sayılı davada, söz konusu idari işlemin Şirketimiz lehine olacak şekilde iptaline karar verilmiş ve Kütahya İl Özel İdaresi mahkemenin Şirketimiz lehine verdiği iptal kararı aleyhine temyiz yoluna gitmiştir. Şirketimize 23.05.2017 tarihinde tebliğ edilen karar uyarınca Danıştay 8. Daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş ve dosyayı ilk derece mahkemesine inceleme için geri göndermiştir. Tebliğ alınan söz konusu karara ilişkin itirazımız mahkemeye süresinde sunulmuştur. Dosya itirazımızın incelenmesi için Danıştay 8. Dairesi'ne gelmiş ve 2017/4439 E. sayısını almıştır. Şirketimize tebliğ edilen Danıştay 8. Dairesi kararı uyarınca, karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir.

20.06.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Kütahya İl Özel İdaresi'nin Şirketimizin arama ruhsatı süresinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasına ilişkin talebinin reddine dair işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan 2014/698 esas sayılı davada, yürütmenin durdurulması kararına İdare tarafından yapılan itirazın mahkemece reddedilmesinin ardından 25.02.2015 tarihinde idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından bu karara karşı temyize başvurulmuş olup ilgili temyiz dilekçesi Şirketimizce 07.07.2015 tarihinde tebliğ alınmıştır. Dosya Danıştay'a gönderilmiş olup Danıştay 8. Dairesi'nde 2015/7498 esas sayısını almıştır. Danıştay 8. Dairesi ilgili iptal kararını onamıştır. İlgili karara karşı Kütahya İl Özel İdaresi karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Dosya Danıştay 8. Dairesine gönderilmiş ve 2017/3936 esas sayısını almıştır. Şirketimize tebliğ edilen karar uyarınca Davalı İdare’nin karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN71914 ISIN kodlu 139.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin 11.238.427,98 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30/01/2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 139.000.000 TL nominal değerli, 540 gün vadeli, TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,2505% olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN21916 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal tutarlı bononun 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin 312.340,00 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 20.000.000 TL nominal değerli, 275 gün vadeli, TRFZORN21916 ISIN kodlu bononun 9. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 1,4576% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.Kupon dönemine İlişkin 14.585.489,10-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 4. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 5,5394% olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.274.999,99 TL'lık kar payı ödemesi 02/01/2019 itibarıyla yapılmıştır.

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz