Kap Açıklamaları


05.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 54 aydan 72 aya çıkarılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilerek önlisans tadil edilmiştir.

Küresel boyutta yaşanan ve ülkemizde de etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şirketimizde alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır:

 

1.      Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmıştır.

2.      Tüm yurt içi ve yurtdışı sahalarımızda ve ofislerimizde dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup periyodik olarak çalışmalar tekrarlanmaktadır.

3.      Tüm yurt dışı seyahatler ve toplu etkinliklere katılım yasaklanmış ve tüm toplantılar online platformlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

4.      Risk grubuna giren çalışanlar uzaktan erişimle evden çalışmakta, diğer çalışanlar ise dönüşümlü olarak işe gelmektedir.

Şu anda tüm santrallerimiz ve sahalarımız faal olup, elektrik ve gaz dağıtım faaliyetlerimiz de kesintisiz olarak devam etmektedir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 24.03.2020 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına  toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

2019 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 157.926 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 505.394 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 637.708,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 922.530,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,2357 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDTFBV32015 ISIN kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 20. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.486.840,00 kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (17.03.2020) itibariyle yapılmıştır.

18.02.2020 ve 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, açıklama ilgili şablondan yayınlanmaktadır. 18.02.2020 ve 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.

26.02.2020, 27.02.2020, 03.03.2020 ve 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Ticaret Bakanlığı 'na yapılan başvuru uygun görülmüştür.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 449 gün vadeli 9.500.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (11.03.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 226 gün vadeli 39.100.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (11.03.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN32012 ISIN kodlu 68.810.000 TL nominal tutarlı bononun 68.810.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

26.02.2020, 27.02.2020 ve 03.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

06.02.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 691.602,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 315.162,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,7370 olarak kesinleştirilmiştir.

26.02.2020 ve 27.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru uygun görülmüştür.

10.11.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Pakistan Ltd.‘in, Pakistan'ın Sindh bölgesindeki Jhimpir Rüzgar Santrali'nin mevcut sahasında hibrit olarak geliştirmeyi planladığı 30 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan Alternative Energy Development Board'dan almış olduğu önlisans, Pakistan Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılacak değişiklik çalışmaları doğrultusunda iptal edilmiştir. Hibrit enerji projelerinin yeni kanun kapsamında yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir.

18.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 244.912,71 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 438.240,39 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır

26.02.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,1481 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,1481 olarak kesinleştirilmiştir.

11.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin Kazakistan Almati Şubesi “Branch of the Joint Stock Company “Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi”” unvanı ile sicilde tasdik edilerek kurulmuştur.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 357 gün vadeli 102.420.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (21.02.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 210 gün vadeli 44.970.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (21.02.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 232.623,18 TL'lik faiz ödemesi ve 5.090.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 7. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,40-TL'lik faiz ödemesi ve 80.160.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

18.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin 18.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 450.000.000,00 TL’ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ’in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.

İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ’den alınacaktır.

Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. Sinan Ak'ın 17.02.2020 tarihinde Bloomberg HT'de katıldığı "Finans Merkezi" programında yaptığı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ hakkında geleceğe yönelik değerlendirmelerini içeren açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Basında Zorlu Enerji" bölümünde yer almaktadır. Bu açıklama 2020 yılı içinde geleceğe yönelik yapılan birinci özel durum açıklamamızdır.

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Kazakistan’da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketimizin faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için Şirketimizin Branch of the Joint Stock Company “Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi” in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir.

30 Ocak 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (06.02.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

30.10.2018, 23.12.2019 ve 29.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının 105 milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satış işlemi tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 325.322,34 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

EPDK tarafından Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ'ye Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı verilmiştir. İlgili lisans 23.01.2020 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 2.931.012,02-TL'lik faiz ödemesi 30 Ocak 2020 itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz adına 800.000.000 TL (sekizyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılmasına,

2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine,

3. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,

5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, Karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3603 olarak kesinleştirilmiştir.

30.10.2018 ve 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'deki paylarımızın tamamının Akfen Yenilebilir Enerji Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından gerekli izinler verilmiştir. Hisse devri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 6. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,41-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurmayı planladığımız 35 MW kurulu güce sahip olacak Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurumuzu uygun bulmuş olup projeye 30 ay süreyle geçerli önlisans vermiştir.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,4795 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.Kupon dönemine İlişkin 10.150.672,80-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 3,8077% olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 315.162,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz