Sıkça Sorulan Sorular

Ortaklık Yapısı Nominal Değer (Bin TL) Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Holding 974.478 48,7
Korteks 350.949 17,5
Diğer Zorlu Grubu Şirketleri 34.950 1,7
Halka Açık 639.623 32,0
Toplam 2.000.000 100

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin hisse senetleri 2000 yılında halka arz olmuştur ve ZOREN sembolü altında Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmektedir. 

Zorlu Enerji'in %32’lik bölümü halka açık durumdadır. 

Zorlu Enerji'nin ödenmiş sermayesi 2.000.000.000 TL'dir.

Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’nda üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, Zeki Zorlu (Başkan), Bekir Ağırdır (Başkan Yardımcısı), Ahmet Nazif Zorlu, Olgun Zorlu, Selen Zorlu Melik, Mehmet Emre Zorlu, Bekir Cem Köksal, Elmas Melih Araz ve Ayşegül İldeniz’den oluşmaktadır.

Zorlu Enerji'nin Genel Kurul Toplantıları son dokuz yıldır yılın ikinci çeyreğinde yapılmaktadır. Toplantıların yer, tarih ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi, web sitemiz ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla açıklanır.

Zorlu Enerji’nin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

2019 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 157.926 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 505.394 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle kâr dağıtımının yapılamayacağı 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Zorlu Enerji’nin sermayesi A ve B grubu hisselerden oluşmaktadır. Her payın bir oy hakkı vardır. A Grubu pay sahiplerinin “Yönetim Kurulu’na aday gösterme” imtiyazı bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bilgilendirme Politikamıza web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

Duyurularımız ve özel durum açıklamalarımıza web sitemizin menüsündeki "KAP Açıklamaları" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Yatırımcılarımız Hisse senetleri ile ilgili soruları için Yatırımcı İlişkileri'ne, e-mail yoluyla yatirimci@zoren.com.tr adresinden ulaşabilirler.