01.
Zorlu Osmangazi Enerji

Gizlilik Bildirimi

ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan sonra "Zorlu Osmangazi Enerji" olarak anılacaktır) kullanıcıların (“Kullanıcı(lar)”) isteğine bağlı olarak web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken tercih ettiği veri koruması prensipleri işbu Gizlilik Bildirimi’nde düzenlenmektedir.

Kişisel Veriler

Zorlu Osmangazi Enerji, Websitesi üzerinde, Kullanıcıların Websitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın; kimlik bilgisi, Internet Protokol(IP) bilgisi, iletişim bilgisi dahil olmak üzere Zorlu Osmangazi Enerji, Websitesi’ne sunulan hizmetlerin ifası için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan diğer bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi açık rızasıyla Zorlu Osmangazi Enerji ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine onay vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Bildirimi hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri Kullanım Amacı

Söz konusu kişisel veriler Zorlu Osmangazi Enerji raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar analizi amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Zorlu Osmangazi Enerji ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.

Zorlu Osmangazi Enerji ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Söz konusu durumlar şu şekildedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile Zorlu Osmangazi Enerji arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartıyla, Zorlu Osmangazi Enerji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Zorlu Osmangazi Enerji, Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri Websitesi kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda Zorlu Osmangazi Enerji, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi gibi), Kullanıcı’nın veri güvenliğini sağlamak, Websitesi veya Zorlu Osmangazi Enerji hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Bildirimi’nde veya Kullanıcı’nın ayrıca bilgisine sunulan gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Kullanıcı’nın Hakları

Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla Zorlu Osmangazi Enerji’e başvurarak kendisine ait verilerle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Mevzuat çerçevesinde düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Kullanıcı, Zorlu Osmangazi Enerji’ye kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Bildirimi’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder.

Kullanıcı, güncel bilgileri sağlamamış ise Zorlu Osmangazi Enerji’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Zorlu Osmangazi Enerji tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Zorlu Osmangazi Enerji’nin kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Zorlu Osmangazi Enerji, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Zorlu Osmangazi Enerji, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliği Tedbirleri

Zorlu Osmangazi Enerji, mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Bildirimi’nde ifade edilen şartlarda:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Websitesi üzerinde başka sitelere ve uygulamalara link verilmesi halinde, Zorlu Osmangazi Enerji sitelerin ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Zorlu Osmangazi Enerji kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik Politikası Değişikliği

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Zorlu Osmangazi Enerji, Gizlilik Bildirimi hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Güncel Gizlilik Bildirimi, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlüğe girecektir.

İletişim Bilgisi:

Şirket Ünvanı: ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Posta Adresi: Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199 34394 Şişli – İSTANBUL
Tel: (0212) 456 23 00
Faks: (0212) 422 00 99