Kamulaştırma ile İlgili Merak Edilenler

Kamulaştırma nasıl gerçekleştirilir?
Kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na göre yapılmaktadır. Kamulaştırmanın temel amacı, mal sahipleriyle anlaşarak hakların tapuda devredilmesidir. Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ve nasıl ödenir? Parsel bazında yapılan arazi değerleme çalışması sonucunda belirlenen bedel, mal sahiplerine/mirasçılara teklif edilir ve anlaşma durumunda bedel peşin olarak ödenerek tapuda devir gerçekleştirilir. Tarım arazilerinde net gelir yöntemi, arsalar için emsal satış değeri, yapılar arasında ise resmi birim fiyatları ve yapı maliyetleri hesaba katılarak kamulaştırma bedeli belirlenir ve mal sahibine peşin olarak ödenir.

Kamulaştırma bedeli kabul edilmezse ne yapılır?
Mal sahipleri, kamulaştırma bedelini kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bedel tespiti için dava açma hakkı kamulaştırma yapan idareye aittir. Bu durumda, kamulaştırma bedelinin tespitiyle ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespit ve tescil davası açılarak mahkeme tarafından bedel belirlenir. Mahkeme, yerinde keşif yaparak kamulaştırma bedelini tespit etmek üzere bilirkişiler atar. Tüm yargılama giderleri idareye ait olup, vekalet ücretleri mal sahiplerine yüklenir.

Kamulaştırma bedeli nasıl ödenir?
Kamulaştırma bedeli banka kanalıyla ödenir. Anlaşma sağlanamazsa mahkeme kararıyla belirlenen bedel, yerel bir banka şubesinde bloke edilir ve mahkeme kararında belirtilen hak sahiplerine ödenir.

Arazi ortak olarak kayıtlı olsa da fiili olarak taksim yapıldıysa, inşa edilecek tesise ait bedel sadece ilgili kişiye mi ödenir?
Eğer arazide fiili bir taksim yapılmışsa, kamulaştırma çalışmaları sırasında bu durum ortaya çıkacaktır. Bu durumda, kamulaştırma ve ürün bedeli, enerji üretim tesisinin geçtiği bölüme ait olan paydaşa ödenir.

Ekili ürün bedeli ödenir mi?
İnşaat faaliyetlerine zarar verebilecek nitelikteki ekili ürün bedeli kamulaştırma bedeline dahil edilmemişse, inşaat işlerine başlamadan hemen önce var olan durumda alınacak ürünün bedeli ödenir.

Şahsınız adına tescilli arazide başka bir kişiye ait ağaçlar varsa, ağaç bedelini kim alır?
İnşaat alanında kalacak ve zarar görecek ağaçlar, mal sahipleriyle birlikte keşif yapılarak tutanak altına alınır. Bu durumda ağaç bedeli, tutanakta belirtilen hak sahibine beyana dayalı olarak ve muhtarın onayıyla ödenir.

Arazinizi kiraladınız ve üzerindeki ekili ürün başka bir kişiye aitse, ürün bedelini kim alır?
Enerji tesislerinin kurulacağı arazide, arazideki ürünler tespit edilerek tutanak altına alınır. Bu durumda ürün bedeli, tutanakta adı geçen hak sahibine beyana dayalı olarak ve varsa kira kontratı ve muhtar onayıyla ödenir.

Hazine arazisini izinsiz kullanıyorsanız, arazi veya ürün bedeli alabilir misiniz?
Ecr-i misil belgesi ibraz edilerek, muhtar ve azaların imzalarının tutanakla kayıt altına alınması şartıyla ürün bedeli alınabilir. Arazi bedeli ise Hazine'ye ödenir.

Mera arazisini kullanıyorsanız, ürün bedeli alabilir misiniz?
Muhabere beyanıyla tutanak düzenlenerek ürün bedeli alınabilir. Arazi bedeli ise Hazine'ye ödenir.

Başkasının arazisini izinsiz kullanıyorsanız, arazi veya ürün bedeli alabilir misiniz?
Durum tespiti için muhtar ve azaların imzalarıyla birlikte tutanak düzenlenerek ürün bedeli alınabilir. Arazi bedeli ise tapudaki hak sahibine ödenir.

Köy Tüzel Kişiliği'ne ait araziler nasıl kamulaştırılır?
Köy Tüzel Kişiliklerinin arazi devrine ilişkin kararı, karar defterine kaydedilerek tapuda devir işlemi gerçekleştirilir. Bedel, Köy Tüzel Kişiliği hesabına yatırılır.

Arazinize enerji üretim tesisi yapılmasını istemiyorsanız ne yapmalısınız?
Kamulaştırma tebligatını aldıktan sonra yasal süre içinde kamulaştırma kararının iptali için dava açabilirsiniz.

Bedel tespit ve tescil davasında mahkeme masraflarını kim öder?
Mahkeme sürecinde ortaya çıkan tüm yargılama masrafları Zorlu Enerji tarafından karşılanır. Ancak vekalet ücretleri taraflara yüklenir.

Araziniz dedenizin adına tapuda kayıtlı ise ve siz varis iseniz ne yapmalısınız?
Dedenizin veraset ilamıyla tapu sicil müdürlüğüne başvurarak arazinin adınıza ve diğer varislerin adına intikalini talep etmelisiniz. Bu işlem yapılmadan kamulaştırma hak devri ve bedel ödemesi gerçekleştirilemez. İntikal için varislerden birinin başvurusu yeterlidir.

Hissedar olduğunuz arazide bir hissedar ikamet etmiyorsa, kamulaştırma nasıl yapılır?
Hissedarlardan biri veya daha fazlası yurtdışında veya başka şehirlerde bulunuyorsa ve vekâlet alınabilecekse vekâlet yoluyla devir işlemi gerçekleştirilebilir. Vekâletlerde taşınmazın ada parsel numarası ve hangi tapu işlemini yapmaya yetkili olduğu açıkça belirtilmelidir. Vekâlet verilmezse tüm hissedarlar bir araya gelerek tapu işlemi yapmak zorundadır. Yurtdışında yaşayanlar için tebligatlar elçilikler aracılığıyla yapıldığından süreç oldukça uzayabilir. Bu nedenle, işlemleri hızlandırmak için özel yetkilere sahip bir vekâletnameyle hareket etmek faydalı olabilir.

İpotekli arazilerin kamulaştırma bedelini kim alır?

Tapuda işlem sırasında tapu sicil müdürlükleri ipotek lehtarının muvafakatini arar. Muvafakat verilmezse kamulaştırma bedeli ipotek lehtarına ödenir ve mevcut borcunuzdan düşülür.

 İnşaat faaliyetlerinin geçici irtifak alanının dışına çıkması durumunda ne yapılır?

Enerji üretim tesislerine ilişkin tüm inşaat faaliyetleri kamulaştırılan alanda gerçekleştirilir. Zorunlu hallerde alanın dışına çıkılması gerektiğinde, arazi sahibi/kullanıcısıyla görüşülür ve rızası alınarak ilave zararlar tarafınızca karşılanır.

 Kamulaştırma kararına nasıl itiraz edebilirim?

Kamulaştırmaya konu olan taşınmaz malın maliki, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilir. Ayrıca, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası da açılabilir. Açılan davaların sonuçları, dava açmayanları etkilemez.