01.
Elektrik Perakende Satış

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (“OEPSAŞ” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Detaylı bilgiye https://www.zorluenerji.com.tr/fileuploads/elektrik_perakende/politikalar/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi.pdf adresinden erişebilirsiniz.

 

1) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,
 • Abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin planlanması veya icrası, Sayaç okuma sistemlerinin kurulması, takibi ve yönetimi,
 • Arıza, bakım ve benzeri saha operasyonlarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,  
 • Ürünlerin veya hizmetlerin ödeme veya güvence bedeli/teminat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet sitesi veya Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi,
 • Abonelerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile abone ilişkileri yönetimi,
 • Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Abonelerimizin ve abone adaylarımızın en iyi deneyimi yaşamaları ve abonelerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz ve anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Kaçak veya usulsüz elektrik kullanımına ilişkin ihbarların alınması, kullanımın tespit edilmesi ile değerlendirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin yasal uyumluluk faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Şirketimizin denetim, teftiş veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

 

2) Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 • Fatura, arıza, ihbar gibi hizmetler kapsamında görevli olan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi,

 

3) Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

 • Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi;  anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

 

4) Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, çağrı merkezimiz,  e-posta, sayaç okuma sistemleri, mobil uygulamalarımız, e-devlet  ; fiziksel ortamda müşteri hizmetleri  merkezlerimiz, tüketici ziyaretlerimiz ve kargo/posta kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel veri işlemenin gerekmesi, hukuki yükümlülükler doğrultusunda kişisel veri işlemenin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde kişisel veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartları doğrultusunda toplanmaktadır.

 

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [https://www.zorluenerji.com.tr/uploads/pdf/pdflist/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf] adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.